Algemene voorwaarden

Algemeen

Studiehonk Ede is op 27 augustus 2018 opgericht door Angela Hendriks-van Honk, gevestigd aan de Moreelsestraat 83 in Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72428120. Studiehonk Ede richt zich op de leer- en studiebegeleiding van leerlingen en studenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Studiehonk Ede en alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, behalve als van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Akkoordbevinding gezaghebbende ouder(s) begeleiding kinderen tot 16 jaar

Studiehonk Ede is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen de begeleiding, hij/zij de consequenties hiervan op zich neemt. Studiehonk Ede kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Akkoordbevinding opdrachtgevende organisaties

De opdrachtgevende organisatie draagt er zorg voor dat de gezaghebbende ouder(s) wordt/worden geïnformeerd over de begeleiding van hun kind(eren) en hier zijn/haar toestemming voor geeft. De opdrachtgevende organisatie gaat er akkoord mee dat, indien de ouder op enige wijze bewaar maakt tegen de begeleiding, hij/zij de consequenties hiervan op zich neemt. Studiehonk Ede kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Uitvoering van de opdracht

Je mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, deskundigheid en professionaliteit zal inzetten zonder resultaat te garanderen. Keuzes die ouders voor zichzelf en hun kind nemen, zijn altijd de eigen verantwoordelijkheid. De ouder(s) dient/dienen tijdens de begeleidingstijd telefonisch bereikbaar te zijn.

Verhindering en annulering

  • Indien het kind de deelname na aanvang van de training geheel of gedeeltelijk stopt, geeft dit geen recht op terugbetaling van de trainingskosten.
  • Bij ziekte of verhindering later gemeld dan 12 uur van te voren vindt er geen restitutie van de begeleidingskosten/trainingskosten plaats.
  • Gemiste lessen kunnen niet door het kind worden ingehaald (tenzij anders met mij overeengekomen).
  • De aanmelding voor een training is definitief na ontvangst van de betaling van de trainingskosten.

Tarieven

De tarieven voor begeleiding c.q. trainingen staan vermeld op de website van Studiehonk Ede (www.studiehonkede.nl).

Betalingsvoorwaarden

Aan het einde van iedere begeleidingsmaand ontvang je via de e-mail een factuur. De betaling dient binnen 14 dagen te zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer van Studiehonk Ede, NL06 ABNA 0479451567, o.v.v. het factuurnummer.
Na inschrijving voor een training ontvang je een factuur en de aanmelding voor de training is definitief na ontvangst van de betaling van de trainingskosten.

Aansprakelijkheid

Als je een vraag of een klacht hebt, neem ik deze serieus en ga ik er vanuit dat wij in onderling overleg tot een oplossing komen. Een vraag of een klacht kun je doorgeven via angela@studiehonkede.nl. Binnen 24 uur ontvang je een reactie van mij.

Studiehonk Ede is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortkomend uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Studiehonk Ede. Aansprakelijkheid in een kwestie is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag als mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Studiehonk Ede.

Adres

Moreelsestraat 83
6717 TP  EDE

Telefoon